از من بگير حالت ِ ديوانگيِم را( فاطمه اختصاری) - دوشنبه 22 مهر 1392
من از صدای خود به فرارم( فاطمه اختصاری) - سه شنبه 9 مهر 1392
سنگ ِ تر و دو شاخه ی گل روی اسکلت( فاطمه اختصاری) - دوشنبه 18 شهريور 1392
زل می زنی به چراغ کوچک گوشه ی یخچال( فاطمه اختصاری) - شنبه 16 شهريور 1392
از نام ِ خانوادگی ات پرت می شوم( فاطمه اختصاری) - شنبه 16 شهريور 1392
چیزی وجود داشت ته ِ گلدان( فاطمه اختصاری) - شنبه 16 شهريور 1392
اسممو می بری پرنده بشم ( فاطمه اختصاری) - شنبه 16 شهريور 1392
یک ارتباط غیر کلامی درست کن( فاطمه اختصاری) - شنبه 16 شهريور 1392
با بال هاي زخمي،پرواز سمت ماه ( فاطمه اختصاری) - شنبه 16 شهريور 1392
اوّل سوال کن چه کسی؟ شخصیت نداشت( فاطمه اختصاری) - شنبه 16 شهريور 1392
معلّق از نخ ِ سبز ِ گره زده به درخت( فاطمه اختصاری) - شنبه 16 شهريور 1392
زنی برهنه تر از شیشه، روبروی چراغ،( فاطمه اختصاری) - شنبه 16 شهريور 1392
چهار بطری ِ اِس اُ اِس ِ (S.O.S) گِلی از تو( فاطمه اختصاری) - شنبه 16 شهريور 1392
بساط سبزی، توی حیاط، زیر درخت( فاطمه اختصاری) - شنبه 16 شهريور 1392
تو در معادله های چـــهار مجــهولـــــــی( فاطمه اختصاری) - شنبه 16 شهريور 1392
که غم نمانده بود، که شادی نمانده بود( فاطمه اختصاری) - شنبه 16 شهريور 1392
دهان ِ وا شده ی ماهی ( فاطمه اختصاری) - شنبه 16 شهريور 1392
«الو! سلام عزیزم الو! نه! قطع نکن!»( فاطمه اختصاری) - شنبه 16 شهريور 1392
سوار ِ زخمی، از جنگ، داشت بر می گشت( فاطمه اختصاری) - شنبه 16 شهريور 1392
پالام پولوم پلیچ...باز دست تو رو شد ( فاطمه اختصاری) - جمعه 15 شهريور 1392
بو کن لباس ِ مردمو! عطر ِ فرانسوی( فاطمه اختصاری) - جمعه 15 شهريور 1392
از من بگیر حالت ِ دیوانگیِم را( فاطمه اختصاری) - جمعه 15 شهريور 1392
کنار سفره نشستن، کنار ماهی ها( فاطمه اختصاری) - جمعه 15 شهريور 1392
از پنجره بیرون می اندازم سلامت را( فاطمه اختصاری) - جمعه 15 شهريور 1392
[این شعر چیزی کوچک و خاکستری دارد]( فاطمه اختصاری) - جمعه 15 شهريور 1392
ببند درها را، با اتاق تنها باش ( فاطمه اختصاری) - جمعه 15 شهريور 1392
به بالشت سر ِ خود را فرو کنی تا صبح( فاطمه اختصاری) - جمعه 15 شهريور 1392
دریچه باز شد و آخرین پرنده پرید( فاطمه اختصاری) - جمعه 15 شهريور 1392
دیگر چرا غم میخوری حالا که تهرانی؟!( فاطمه اختصاری) - جمعه 15 شهريور 1392
یک مرد مثل ِ کافه ای بسته( فاطمه اختصاری) - جمعه 15 شهريور 1392
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد