پیچک( فاطمه اختصاری)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- از من بگير حالت ِ ديوانگيِم را( فاطمه اختصاری)
- من از صدای خود به فرارم( فاطمه اختصاری)
- سنگ ِ تر و دو شاخه ی گل روی اسکلت( فاطمه اختصاری)
- زل می زنی به چراغ کوچک گوشه ی یخچال( فاطمه اختصاری)
- از نام ِ خانوادگی ات پرت می شوم( فاطمه اختصاری)
- چیزی وجود داشت ته ِ گلدان( فاطمه اختصاری)
- اسممو می بری پرنده بشم ( فاطمه اختصاری)
- یک ارتباط غیر کلامی درست کن( فاطمه اختصاری)
- با بال هاي زخمي،پرواز سمت ماه ( فاطمه اختصاری)
- اوّل سوال کن چه کسی؟ شخصیت نداشت( فاطمه اختصاری)
- معلّق از نخ ِ سبز ِ گره زده به درخت( فاطمه اختصاری)
- زنی برهنه تر از شیشه، روبروی چراغ،( فاطمه اختصاری)
- چهار بطری ِ اِس اُ اِس ِ (S.O.S) گِلی از تو( فاطمه اختصاری)
- بساط سبزی، توی حیاط، زیر درخت( فاطمه اختصاری)
- تو در معادله های چـــهار مجــهولـــــــی( فاطمه اختصاری)
- که غم نمانده بود، که شادی نمانده بود( فاطمه اختصاری)
- دهان ِ وا شده ی ماهی ( فاطمه اختصاری)
- «الو! سلام عزیزم الو! نه! قطع نکن!»( فاطمه اختصاری)
- سوار ِ زخمی، از جنگ، داشت بر می گشت( فاطمه اختصاری)
- پالام پولوم پلیچ...باز دست تو رو شد ( فاطمه اختصاری)
- بو کن لباس ِ مردمو! عطر ِ فرانسوی( فاطمه اختصاری)
- از من بگیر حالت ِ دیوانگیِم را( فاطمه اختصاری)
- کنار سفره نشستن، کنار ماهی ها( فاطمه اختصاری)
- از پنجره بیرون می اندازم سلامت را( فاطمه اختصاری)
- [این شعر چیزی کوچک و خاکستری دارد]( فاطمه اختصاری)
- ببند درها را، با اتاق تنها باش ( فاطمه اختصاری)
- به بالشت سر ِ خود را فرو کنی تا صبح( فاطمه اختصاری)
- دریچه باز شد و آخرین پرنده پرید( فاطمه اختصاری)
- دیگر چرا غم میخوری حالا که تهرانی؟!( فاطمه اختصاری)
- یک مرد مثل ِ کافه ای بسته( فاطمه اختصاری)
- دندان ِ کرم خورده، سرت روی صندلی( فاطمه اختصاری)
- رود اشکم که به دریاچه ی غم می ریزد( فاطمه اختصاری)
- به چیزهای قشنگی که نیست! فکر بکن( فاطمه اختصاری)
- ...و شب که خسته تر از خواب ِ چشم هام شده( فاطمه اختصاری)
صفحه قبل 1 صفحه بعد